-

นางกนกวิภา ศรีวิชัย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายชัยณรงค์ คำโฮงค์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายทองสุก มาตย์วังแสง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายทรงศักดิ์ สุขบรรเทิง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกษร เหล็กค้าน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางประครอง ดวงนามล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิตตนุช โสภา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปนัดดา ปินะกาโพธิ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายอนุมัติ สุดชา

ตำแหน่ง ครู

นายอภิชิต อุประ

ตำแหน่ง ครู

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com