-

ประวัติโรงเรียนบรบือวิทยาคาร

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบสหศึกษา ขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 59 ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 16 คุ้มศรีพิลา ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ 17.20 ตารางวา ปีแรกได้รับอนุมัติให้เปิด 2 ห้องเรียน โดยอาศัยอาคารโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ปีงบประมาณ 2515 โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารประกอบอื่น ๆ จึงได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) มาตั้งอยู่ในปัจจุบัน

ปีการศึกษา  2538     เปิดสอน  50  ห้องเรียน      นักเรียน  2,229  คน     ครู  83  คน    ในปีนี้โรงเรียนเปิดสอนระดับ ปวช. เพิ่ม 2 ห้องเรียน  มี  นายพงษ์สวัสดิ์  ลาภบุญเรือง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8

ปีการศึกษา  2542     เปิดสอน  54  ห้องเรียน นักเรียน  2,808  คนครู  83  คน ครูอัตราจ้าง  8 คน ปวช.  2  ห้องเรียน  มี  นายทองม้วน  สิงห์สู่ถ้ำ  เป็นผู้อำนวยการระดับ 9

ปีการศึกษา  2544     เปิดสอน  57  ห้องเรียน นักเรียน  2,237  คน ครู  87  คน   ครูอัตราจ้าง  5 คน        มี  นายไพบูลย์  อนุแสน  เป็นผู้อำนวยการระดับ 8

ปีการศึกษา  2545     เปิดสอน  54  ห้องเรียน  นักเรียน  2,334  คน  ครู  89  คน 

 มี  นายประกาย  บัตรศิริมงคล  เป็นผู้อำนวยการระดับ 9

ปีการศึกษา 2546  เมื่อมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546  ตั้งแต่วันที่  7   กรกฏาคม   พ.ศ. 2546  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ได้ยุบรวมเข้ามาอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2

ปีการศึกษา  2548   โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตร ปวช. เป็นปีสุดท้าย  จึงเปิดสอนเฉพาะช่วงชั้นที่ 3-4 มีจำนวน  53  ห้องเรียน  นักเรียน 2,200  คน  ครู  87  คน  นางสุมาลย์  สุรมณี  เป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา  2549  เปิดสอนเฉพาะช่วงชั้นที่ 3-4 มีจำนวน  53  ห้องเรียน  นักเรียน2,340  คน

 ครู  88  คน  บุคลากรทางการศึกษา 5 คน พนักงานราชการ 1  คน  มีนายพิศิษฐ์   วรรณศรี 

เป็นผู้อำนวยการระดับ 8   ตั้งแต่วันที่ 17  พฤศจิกายน 2549 

ปีการศึกษา  2550  ในปีนี้โรงเรียนเปิดสอนระดับ ปวช. พาณิชยกรรม ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาขึ้นใหม่อีก 2 ห้องเรียน  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ช่วงชั้นที่3 และ 4)  โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 )และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช  2524  ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) ของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อยมา   ในปีการศึกษา 2545  กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544     ในโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเครือข่ายตั้งแต่ปี   2545  และโรงเรียนบรบือวิทยาคารได้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  เป็นต้นมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546  และได้พัฒนาให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง   และได้จัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนอย่างหลากหลายเต็มตามศักยภาพ  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเลือกกิจกรรมชุมนุมเสริมหลักสูตรตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน

ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนเปิดทำการสอน  โรงเรียนเปิดช่วงชั้นที่ 3-4  โดยเปิดสอนหลักสูตร ปวช.  และหลักสูตรตามโครงการ  Mini  English  Program  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  54  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  2,329  คน  จำนวนครู  89 คน   รวมบุคลากรทั้งสิ้น   103  คน  มีนายพิศิษฐ์  วรรณศรี เป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา 2566 ปัจจุบันโรงเรียนเปิดช่วงชั้นที่ 3-4  โดยเปิดสอนหลักสูตรห้องเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์, หลักสูตรห้องเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษา, หลักสูตรตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, หลักสูตรตามโครงการห้องเรียนพันธมิตรโดยความร่วมมือของสถาบันปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จำนวน 2 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และ 2.หลักสูตรวิทย์-คณิต (เตรียมวิศวกรรม) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. โดยมี ดร.ปรีชา การสอาด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

แผนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในอนาคต โรงเรียนมุ่งพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้านควบคู่กันไป   โดยมีเป้าประสงค์ให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้  มีความสุขในสังคม อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน    ดำเนินการให้มีการบริหารจัดการโดยโรงเรียนเป็นฐาน  ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหา หลักสูตรสถานศึกษาต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  ครูและผู้บริหารต้องมีเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ   โรงเรียนได้นำเทคโนโลยีมาสู่กระบวนการเรียนการสอน  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความดีความรู้และความสุขของผู้เรียนภาพอนาคต โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกับชุมชนในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี  มีความรู้  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตสังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ โดยให้มีองค์ประกอบที่เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์  คือ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ชูคุณธรรม  นำกีฬา  ร่วมพัฒนาสังคม นิยมไทย

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com