-

วิสัยทัศน์ (VISION)

 

                       "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเลิศด้านวิชาการ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 

 

                   "Aims to develop learners to achieve 21st century skills for academic excellence. To international standards on the basis of Thai. Care for the environment and Adopt the philosophy of sufficiency economy"

 

 

 

พันธกิจ (MISSION)

 

          1. มุ่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สู่มาตรฐานสากล

          2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

          3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

          4. แสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการศึกษา

          5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    1) Focus on the development of educational institutions' curricula and management of STEM education to international standards

    2) Develop quality learners and the skills of the 21st century

    3) Develop teachers and educational personnel to become professionals

    4) Seek cooperation with network partners in all sectors. to strengthen education management

    5) Develop quality management system according to international standards. on the basis of Thainess according to the philosophy of sufficiency economy

         

เป้าประสงค์ (GOAL)

   

          1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สู่มาตรฐานสากล

          2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

          3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพยุคใหม่

          4. เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีความเข้มแข็งด้านการจัดการศึกษา

          5. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    1) The school has a school curriculum. and management of STEM education to international standards

    2) learners have quality according to educational standards and have 21st century skills

    3) Teachers and educational personnel are modern professional teachers.

    4) Collaborate with network partners in all sectors have strength in education management

    5) There is a quality management system that meets international standards. on the basis of being Thai according to the philosophy of sufficiency economy

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com