-

นายอนันท์ สำเภาทอง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรัตนา เนื่องโนราช

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุชาดา สุขบรรเทิง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจวรรณ สำเภาทอง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพชรัตน์ วงษ์ผักเบี้ย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววนิดา นนฤาชา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพัฒตรา นาคยา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

นางสาววิลาวรรณ นนท์ศรีราช

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

นางปราณี นาสิงห์ขัน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นายพร้อมพันธ์ สุวรรณแสน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

นางศิริพร ลุนสมบัติ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

นางสาวชัญญภัทร ลาโยธี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางลำยวน ไวทำ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายอุทิศ แสนสุข

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

 

 

นายกมล ชายศรี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางสาวกิตติยา สีดา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

 

 

นางเกษร เทวาพิทักษกุล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

 

 

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com