-

นายสุทธินันท์ จิณาบุญ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

 

 

นางสุเมตตา ใหม่คามิ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางสาวนิสากรณ์ ภวภูตานนท์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา พลสิทธิ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชนัดดา รวดเจริญ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกศกนก ธนไพศาลกิจ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดวงธิดา จันเต

ตำแหน่ง ครู

นางกุลจิรา ส่งเสริม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายยศกร ชัยอินทร์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com