-


ประกาศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีการศึกษา 2567 
***********

       สืบเนื่องจากการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบ เข้าสอบตามตารางสอบและปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบที่แนบมาพร้อมนี้อย่างเคร่งครัด

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com