-

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่อำเภอบรบือ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จึงได้ประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้นักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดการเรียนการสอนได้จากครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com