-

กลยุทธ์โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

 

กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีจุดเน้นดังนี้

 • พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการจำเป็น ของผู้เรียน และชุมชน
 • ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ในบริบทที่เป็นจริง ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
 • ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน หรือภาษาต่างประเทศที่สองเพิ่มขึ้น อย่างน้อย ๑ ภาษา
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะคอมพิวเตอร์และการคิด (Coding) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรม โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นพลโลกที่สมบูรณ์

 

กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจุดเน้นดังนี้

 • ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
 • ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 • ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนางานวิจัย และเพิ่มสมรรถนะทางการเรียนรู้สะเต็มของผู้เรียน
 • ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รวมทั้งเผยแพร่ผลงานในเวทีระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับชาติอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนาวิชาชีพ สู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

 

กลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพของการบริหารและการจัดการ มีจุดเน้นดังนี้

 • พัฒนาระบบบริหารและการจัดการให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 • พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ โดยยึดหลักของความเสมอภาค ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 • พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 • มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อรวมกันสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา การจัดการศึกษา

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com