-

นางกุลวดี  ผ่านจังหาร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา วท.บ. เกษตรศาสตร์ กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา

 

นายบรรลุ สุขุนา 

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

 

 นางวราภรณ์ จิณาบุญ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ค.บ.เคมี ค.ม.หลักสูตรและการเรียนการสอน

 

นางสาววีรานุช สายจันทร์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ค.บ.ฟิสิกส์ วท.ม.การสอนฟิสิกส์

 

นางสาวอารีวรรณ ขัตติยะวงศ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา วท.บ.เคมี ค.ม.วิทยาศาสตรศึกษา

 

นางชลิตา ปัทมรีย์ 

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ค.บ.เคมี ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

 

นายปิยะพงศ์ ผลเจริญ 

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา วท.บ.เคมี

 

นายอรรถพล พันธุ์งาม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ค.บ.ชีววิทยา ศษ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์

 

นางปุณณภา นนท์ศรีราช

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา วท.บ.ชีววิทยา ศษ.บ.การวัดและประเมินผลการศึกษา

 

นางชนิศา มาตย์วังแสง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา  ค.บ.เคมี ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

 

นางสุจิตตรา บุญประสงค์ 

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตรศึกษา ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

 

นางสุจิรา รัตนพลแสน 

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตรศึกษา

 

นายสุรชัย นธีนาม  

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา วท.บ.ฟิสิกส์ 

 

นางสาวธิดารัตน์ เทียบเพชร 

ตำแหน่ง ครู

วุฒิการศึกษา ศษ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

นางทิพวดี ชมกลิ่น 

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 

นางสาวขนิจฐา ไชยนิคม  

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา วท.บ.ชีววิทยา ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

 

นางสาวอมร พานิชศิริ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ค.บ.เคมี วท.ม.เคมีศึกษา ปร.ด.เคมี

 

 

นายสมจินต์ นนท์ศรีราช

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

 

นางมะลินาถ กองโส 

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ค.บ.คอมพิวเตอร์ 

 

นางบาหยัน ละดาวัลย์ 

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ค.ม.หลักสูตรและการสอน

 

 

นางปิยะนุช  พิกุลสวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู

วุฒิการศึกษา วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์

 

 

นางสาวศศิธร ปักกาโล  

ตำแหน่ง ครู

วุฒิการศึกษา วท.บ.ชีววิทยา ศศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์

 

นางสาวผกามาศ ศุภสระ  

ตำแหน่ง ครู

วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายปองดี ไชยจันดา 

ตำแหน่ง ครู

วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเคมี ศศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ วศ.ม.วิศวกรรมเคมี

 

ส.อ.นันธศักดิ์ อาจสมัย 

ตำแหน่ง ครู

วุฒิการศึกษา ค.บ.ฟิสิกส์

 

นางสาวณัฐวดี ภูคำ

ตำแหน่ง ครู

วุฒิการศึกษา วท.บ.ชีววิทยา วท.ม.วิทยาศาสตร์ทางทะเล

 

นางสาวณัฐสุดา แก้วก่ำ 

ตำแหน่ง ครู

วุฒิการศึกษา ค.บ.ฟิสิกส์

 

นายพีรดลย์ อ่อนสี 

ตำแหน่ง ครู

วุฒิการศึกษา ค.บ.ฟิสิกส์

 

 

 

 

นางสาวภัควรัญญู วิจิตวงศ์วาน 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา ค.บ.ฟิสิกส์

 

นางสาววิภาวรรณ ศรีละคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตร์

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com