นายประเทือง พลเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารนายมนูญ บุญไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


นายอาวุธ เครือแดง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่มบริหารงบประมาณ


นางพรละเอียด ดวงกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่มบริหารวิชาการ


นางสาวพรชนก นนยะโส
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่มบริหารบุคคลและทั่วไป 
Copyright © 2015 Borabuwittayakhan School. All Rights Reserved Develoment Peerapong Thiabsaeng Manager Develoment Bunlu SuklunaBwk.ac.th