การทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพื่อแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม