โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ประกาศการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) โดยให้นักเรียนทุกห้อง ทุกระดับชั้นเรียนทางไกล (Online/On hand/On demand) ที่บ้าน โดยไม่ต้องเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564