ด้วยโรงเรียนบรบือวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีการศึกษา 2563 จึงอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ