ประกาศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาไทย/คณิตศาสตร์
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

 

ด้วยโรงเรียนบรบือวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ตําแหน่งครูผู้สอน
วิชาเอกภาษาไทย หรือ วิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒