-

ข่าว

 

 ประกาศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔​ให้มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบรบือวิทยาคารปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ  และให้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัดอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่อำเภอบรบือ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จึงได้ประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้นักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดการเรียนการสอนได้จากครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา

 

ด้วยโรงเรียนบรบือวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีการศึกษา 2563 จึงอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

 

ประกาศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เรื่องเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติการขอรับ ปพ 1 และ ปพ 2

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com