-

ข่าว

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ประกาศการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) โดยให้นักเรียนทุกห้อง ทุกระดับชั้นเรียนทางไกล (Online/On hand/On demand) ที่บ้าน โดยไม่ต้องเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ประกาศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ให้นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น ทุกห้อง มาเรียนที่โรงเรียนปกติ (Onsite) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

 

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

กำหนดการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On site) นักเรียนมาเรียนปกติที่โรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 โดยการสลับนักเรียนห้อง ก และห้อง ข 

กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธี Online/On demand/On hand ในระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 21 สิงหาคม พ.ศ.2564 ทั้งนี้ให้ใช้ตารางเรียนที่ใช้สอนชดเชยตามประกาศ

 

 

กำหนดการรับหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6, ปวช.2 และ ปวช.3 

ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน พ.ศ.2564 มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com