-

วิสัยทัศน์ (VISION)

 

                   "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นพลโลกที่สมบูรณ์ โดยการจัดการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

 

พันธกิจ (MISSION)

 

1. มุ่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมาตรฐานสากลและเกิดทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

4. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

         

เป้าประสงค์ (GOAL)

   

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรโรงเรียน มาตรฐานสากล

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมาตรฐานสากลและเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ

4. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com