วิสัยทัศน์

 

 

                   “มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  สุขภาพดี  มีศักยภาพ  และทักษะพื้นฐาน

ในการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจ

 

           1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในทุกวิชา

          2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีสุขภาพดี  มีศักยภาพ  และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อ 

การประกอบอาชีพ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          3. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากทุกภาคส่วน

ให้มีส่วนร่วม  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป้าประสงค์

          1.เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบรบือวิทยาคาร มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอพียง

          2.เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบรบือวิทยาคาร มีสุขภาพดี มีศักยภาพ  และทักษะพื้นฐานใน

การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          3.โรงเรียนบรบือวิทยาคารมีการบริหารงานอย่างประสิทธิภาพ

Copyright © 2015 Borabuwittayakhan School. All Rights Reserved Develoment Peerapong Thiabsaeng Manager Develoment Bunlu SuklunaBwk.ac.th